ประวัติโรงพยาบาล

 

ประวัติก่อตั้งโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โดยบริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด)   จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้การขยายตัวของจำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพชุมชน มีอัตราขึ้นสูงอย่างมากตามไปด้วย   เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว อันเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ในปีพุทธศักราช 2535 นายแพทย์จากสาขาวิชาต่างๆ และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่                                  

      จึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยและใหม่ล่าสุดขึ้น คือ โรงพยาบาลช้างเผือก ด้วยเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) อีกส่วนหนึ่ง

                       

  วิสัยทัศน์  เป็นโรงพยาบาลที่ดุแลผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีสุขภาพดีและมีความสุข  " Healthy and Happiness to All Stakeholders " 

 พันธกิจ  ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ใช้บริการ อย่างครอบครุมและต่อเนื่องอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุข ของทุกภาคส่วน

 

 

 

Visitors: 38,995