ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลช้างเผือก

กฎระเบียบของทางโรงพยาบาลช้างเผือกเป็นอย่างไร

 • รับผู้สูงอายุ ชาย-หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เป็นกรณีพิเศษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • รับผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ทุกท่านต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ โรงพยาบาลช้างเผือก ก่อนการเข้าพัก
 • หากผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินในระหว่างที่เข้าพักอยู่ในโรงพยาบาล แพทย์จะทำการรักษาทันที เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุและถ้าแพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องติดตามการรักษาต่อไป จะปรึกษาญาติเพื่อขอย้ายผู้สูงอายุไปหอผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อญาติได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายผู้สูงอายุไปหอผู้ป่วยได้ทันที
 • ผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น กรุณานำประวัติการรักษา พร้อมทั้งผลทางห้องปฏิบัติการและผลเอ็กซเรย์ หรือผลการตรวจพิเศษอื่นๆ มาด้วยเพื่อประกอบการดูแลต่อไป
 • เอกสารที่ต้องนำมา
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุและญาติ อย่างละ 1 ชุด
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ขอให้ใช้ยาและเวชภัณฑ์ของทางโรงพยาบาลช้างเผือก

 

ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างไร

  

 • มีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง คอยตรวจเยี่ยมและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลสุขภาพอนามัย และกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ
 • มีกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ
 • มีบริการแนะนำเรื่องอาหาร โดยนักโภชนาการ
 • มีบริการแนะนำเรื่องยา โดยเภสัชกร
 • มีอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ

อัตราค่าบริการห้องพักผู้สูงอายุ

ราคา   ห้องเดี่ยว 35,000 บาท / 1 ท่าน / เดือน  

 

อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น

 • ค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด
 • ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ (ถ้ามี)
 • รายการตรวจสุขภาพแรกรับ
 • สายยางให้อาหาร (3,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของทางโรงพยาบาล ค่าอา่หารว่างพิเศษ ผ้าอ้อมกันเปียกชื้นและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

ผู้ป่วยใหม่: ลดราคาอัตราค่าบริการ 10% / เดือนแรก

ผู้ป่วยเก่า: ยืนราคาเดิมไปถึงธันวาคม 2558

กรณี ใส่สายยางให้อาหาร / เจาะคอ

ใส่ท่อช่วยหายใจ คิดเพิ่ม 3,000 บาท จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมมัดจำ 1 เดือน

อัตรานี้ ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์ ตรวจร่างกายแรกรับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ 
ค่าผ้าอ้อมเปียกชื้นและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน : 053-220022 ต่อ 530,550 ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

Visitors: 117,576